KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PACJENTA

Od 25 maja 2018r. ma zastosowanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwane dalej RODO informujemy, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Przychodnia Opieki Stomatologicznej EKO –MED M. Pitera, adres: Aleja Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 3, 22- 100 Chełm; adres e-mail: biuro.ekomed@wp.pl , numer telefonu: 825643074.
 2. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Przychodni można kontaktować się poprzez adres mail: biuro.ekomed@wp.pl
 3. Głównym celem zbierania Państwa danych osobowych jest świadczenie usług medycznych. Podanie danych jest konieczne do stworzenia i uzupełniania dokumentacji medycznej. Dokumentacja ta jest wymagana przepisami prawa i niezbędna do przeprowadzenia procesu leczenia.
 4. Dane osobowe takie jak: imię i nazwisko, data urodzenia, pesel, adres zamieszkania, nr telefonu przetwarzane są:

na podst. art. 6 ust.1 lit. c RODO w zakresie niezbędnym:

 • dla prawidłowej realizacji usługi m.in. rezerwacji terminu, przekazania przypomnienia o terminie wizyty, przekazania informacji o odwołaniu terminu wizyty, wystawienia recept/skierowań, rozpatrywania skarg i reklamacji;
 • dla archiwizowania oświadczeń, w których upoważnione są osoby do dostępu do Państwa dokumentacji medycznej oraz udzielania im informacji o stanie zdrowia.
 • in. do wystawiania paragonów i faktur, prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej (licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wykonane świadczenie medyczne):
  • – 20 lat dla dokumentacji medycznej,
  • – 10 lat dla zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta,
  • – 5 lat dla skierowań na badania lub zleceń lekarza.
 1. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
 3. Dane udostępnione przez Państwa nie będą zautomatyzowane ani nie będą podlegały profilowaniu.
 4. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej
 5. Dane osobowe przetwarzane są w sposób zapewniający ich odpowiednie bezpieczeństwo, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.